Privacy statement

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Koak Design B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen (hierna gezamenlijk: “Koak Design”).

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie

Voor Koak Design is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. Koak Design spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en rekeningnummer, te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze Koak Design uw persoonsgegevens verwerkt en beschermd.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Indien u gebruik wilt maken van de diensten van Koak Design, is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens van u worden verwerkt. Denk hierbij aan de gegevens die noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te voeren.

Doeleinden van de verwerking

Koak Design zal uw persoonsgegevens slechts verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het verwerven van nieuwe klanten en overige marketing;
 • Het afhandelen van bestellingen;
 • Het communiceren met klanten vanwege onder andere support, facturatie en incasso, uitbreiding functionaliteit;
 • Het voor marketingdoeleinden plaatsen van content op social media;
 • Het voeren van de financiële administratie en personeels-/salarisadministratie;

 

Categorieën persoonsgegevens:

 • Van klanten: Naam, adres, woonplaats, banknummers, contactpersoon, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer/mobiel nummer, IP-adres en bezoekhistorie, voicelog telefonisch contact met Koak Design, eventuele persoonlijke quotes geplaatst op het online-platform;
 • Van medewerkers: Naam, adres, woonplaats, BSN, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, bankgegevens, salarisgegevens, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, verzuimgegevens en overige werk-gerelateerde gegevens, foto’s, quotes.

 

Grondslag voor gegevensverwerking

Koak Design verwerkt uw persoonsgegevens met name ter uitvoering van de overeenkomst, of op grond van een wettelijke verplichting. In mindere mate worden persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van Koak Design, of op basis van verkregen toestemming van de betrokkene.

 • Overeenkomst: Voor het leveren van producten wordt een overeenkomst opgesteld tussen de klant en Koak Design. Om deze overeenkomst goed uit te kunnen voeren, is de verwerking van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk.
 • Wettelijke plicht: Koak Design verwerkt tevens uw persoonsgegevens indien dit nodig is ter voldoening aan wettelijke verplichting die op Koak Design rust.
 • Gerechtvaardigd belang: Indien Koak Design een zwaarder gerechtvaardigd belang heeft dan uw privacybelang, is Koak Design gerechtigd uw persoonsgegevens in die situatie te verwerken.
 • Toestemming: Als Koak Design persoonsgegevens wil verwerken, maar deze verwerking valt niet onder een van bovengenoemde grondslagen, zal Koak Design uw toestemming vragen voordat Koak Design de persoonsgegevens gaat verwerken.

 

Delen en doorgifte van persoonsgegevens

Koak Design kan uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze ingeschakelde organisaties krijgen slechts toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak.

Koak Design maakt gebruik van softwareprogramma’s om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben toegang tot persoonsgegevens. Om de rechtmatige verwerking door deze leveranciers te kunnen waarborgen, heeft Koak Design verwerkers overeenkomsten afgesloten met deze leveranciers.

Koak Design verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal Koak Design geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden.

 

Bewaartermijn

Koak Design waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

 

Beveiliging en integriteit van gegevens

Koak Design heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging is opgenomen. De toegang tot uw persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens Koak Design betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

 

Rechten van de betrokkene

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. Koak Design vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen of een verzoek te doen aan de balie op ons kantoor. U heeft de volgende rechten:

 • Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door Koak Design over u verwerkte persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens;
 • Recht op gegevens wissing: u heeft het recht op wissing van u betreffende persoonsgegevens indien Koak Design deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt;
 • Recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, Koak Design de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerking doeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden;
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om alle u betreffende persoonsgegevens door Koak Design over te laten dragen aan een andere organisatie;
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Koak Design. Bij een dergelijk verzoek zal Koak Design de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen;
 • Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.

Klachten

Indien u een klacht hebt over de werkwijze van Koak Design, kunt u dit melden bij Koak Design zelf, of u kunt een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: Website Autoriteit Persoonsgegevens

 

Contact

U kunt contact opnemen met de Privacy Officer van Koak Design via het onderstaande adres:

Koak Design B.V.

T.a.v. de Privacy Officer

Gemeenlandsedijk zuid 14B

3216 AH Abbenbroek

[email protected]

0181 – 506610

Versie mei 2018

test